04/19 

Informuojame, kad 2018 m. kovo 22 d. Tauragės kultūros rūmų salėje, adresu Dariaus ir Girėno g. 3 Tauragė įvyko pakartotinis visuotinis Tauragės kredito unijos narių susirinkimas.
Supažindiname su Tauragės kredito unijos visuotinio narių susirinkimo priimtais sprendimais:
1. Teigiamai įvertinta stebėtojų tarybos ataskaita.
2.Teigiamai įvertinta vidaus audito tarnybos ataskaita.
3. Teigiamai įvertinta valdybos ataskaita.
4. Teigiamai įvertinta paskolų komiteto ataskaita.
5. Patvirtinta metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarka.
6. Patvirtinta 2018 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmata.
7. Patvirtintos metinių išmokų (tantjemų) kredito unijos vadovams sumos .
8. Patvirtinta nauja Tauragės kredito unijos įstatų redakcija .
9. Suteikti įgaliojimai valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu, sudaryti sandorius, kai sandorių suma ar turto vertė viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.
Išsamiai su priimtais nutarimais, ataskaitomis bei kitais dokumentais Tauragės kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu Dariaus ir Girėno 28, Tauragė.